Walm / Atlant – Tuchschmid

*Ohne Fleiss, kein Preis: 4 europäische Stahlbaupreise, 3 Prix Acier, 5 RIBA-Awards u.s.w.

*Markus Kappeler / Leiter Produktion Stahlbau

Tuchschmid-Walm / Tuchschmid-Atlant